KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 7

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 29, nummer 7, juli/augustus 2013, speciale uitgave

Het ministerie van OCW is voornemens het onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en daarmee het NIDI weg te bezuinigen. Schrappen van deze subsidie is onverstandig. Het is efficiënt om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken te concentreren in een topinstituut als het NIDI. Het belang van demografische ontwikkelingen is zeker niet minder geworden. Deze speciale aflevering van DEMOS toont aan waarom.

[PDF volledig nummer]

  Demos

ONDERZOEK NAAR BEVOLKINGSVRAAGSTUKKEN: ONS LAND KAN NIET ZONDER!


NICO VAN NIMWEGEN M.M.V. COLLEGA's


Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van Nederland. Onderzoek naar bevolkingsvraagstukken zou daarom hoog op de agenda moeten staan. Toch moet NIDI vechten voor behoud van demografisch onderzoek.

Dat onderzoek naar bevolkingsvraagstukken broodnodig is lijkt een open deur als we bij voorbeeld denken aan de vergrijzing, of spreken over internationale migratie. Ook als het gaat over nieuwe relatievormen, het aantal kinderen dat we willen, en de manier waarop generaties met elkaar omgaan hebben we het over demografische ontwikkelingen die ons allemaal raken. Datzelfde geldt bij de vraag of, wanneer en hoe bevolkingsgroei veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking onze samenleving rechtstreeks raken en zullen veranderen. Dat gebeurt op heel veel maatschappelijke terreinen en zowel op de korte als de langere termijn. Het maatschappelijk belang van kennis over demografische ontwikkelingen en de oorzaken en gevolgen daarvan lijkt dan ook buiten kijf te staan. Een samenleving die zich, bij voorbeeld, het hoofd breekt over de toekomst van het pensioenstelsel, over oplopende zorgkosten en de inrichting van het zorgstelsel, over de ruimtelijke planning, over de toekomst van de woningmarkt en over duurzame arbeidsparticipatie, heeft demografisch onderzoek nodig. Onderzoek dat, direct of indirect, bouwstenen levert die kunnen worden gebruikt bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vragen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.

Een speciale Demos

Het belang van onderzoek naar bevolkingsvraagstukken wordt kennelijk toch niet door de minister en een aantal politieke partijen gedeeld. Een van de gevolgen is dat de toekomst van het NIDI hierdoor in het geding is (zie ook pag. 8). Het is voor ons aanleiding om, eens te meer, de aandacht te vestigen op ons onderzoek. Deze speciale DEMOS geeft voorbeelden van uitkomsten van recent NIDI-onderzoek die illustreren hoe gedegen onderzoek bijdraagt aan het maatschappelijk debat over bevolkingsvraagstukken.

Onze boodschap is duidelijk: demografische veranderingen zijn een grote uitdaging voor onze samenleving, nu en in de toekomst. De demografische uitdaging heeft vele gezichten: de vergrijzing en de ouder wordende bevolking als gevolg van een doorgaande stijging van de levensverwachting, de groeiende diversiteit van de bevolking door internationale migratie, de grote variatie aan leefvormen, de veranderende verhoudingen tussen de generaties, maar ook de steeds duidelijker omslag van bevolkingsgroei naar krimp. Deze grote veranderingen bieden mogelijkheden en kansen. Demografisch onderzoek verkent, analyseert, verdiept en geeft inzicht in deze veranderingen, de achtergronden en de gevolgen en voedt het maatschappelijk debat over bevolkingsvraagstukken. Dit onderzoek kan niet gemist worden in het Nederlandse wetenschapsbestel. Het is broodnodig! Dat is de maatschappelijke bestaansreden van het NIDI. Onze wetenschappelijke bestaansreden is de bewezen excellente kwaliteit van ons werk.

[PDF volledig artikel]


 

 Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken