Feestmaand december… wie doet er mee?

21 december 2017 | DEMOS jaargang 33, nummer 10 - november / december 2017
December is een echte Nederlandse feestmaand waarbij Sinterklaas en de Kerstdagen eruitspringen. Vooral rond Sinterklaas is er discussie over de aankleding van het feest, maar ook zonder die "Pietendiscussie" kan je je afvragen in hoeverre Sinterklaas eigenlijk wordt gevierd door wat tegenwoordig Nederlanders met een migratieachtergrond heet. En hoe zit het met de Kerst?

ILSE ROOYACKERS

Om hier een antwoord op te krijgen gebruiken we gegevens van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootschalig familieonderzoek dat bestaat uit een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking en een aanvullende steekproef onder de vier grootste niet-Westerse migrantengroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De respondenten waren volwassenen tussen 18 en 79 jaar. We kijken naar eerste-generatie migranten, wat wil zeggen dat zowel de persoon zelf als één van zijn/haar ouders in het buitenland zijn geboren.

Het blijkt dat Sinterklaas en Kerst minder vaak worden gevierd onder migranten dan autochtone Nederlanders. De verschillen zijn echter vooral zichtbaar wanneer het gaat om migranten van Turkse of Marokkaanse afkomst. De figuur laat zien dat ongeveer 40 tot 50 procent van de autochtone, Surinaamse en Antilliaanse respondenten Sinterklaas vierden, terwijl 80 tot 85 procent van hen aan Kerst deed. Onder Turkse en Marokkaanse respondenten zijn deze percentages aanzienlijk lager: respectievelijk 26 en 19 procent vierde Sinterklaas en respectievelijk 18 en 12 procent deed aan Kerst.

Percentage respondenten dat Sinterklaas en/of Kerst viert per afkomstgroep

 

Naast de vraag of men Sinterklaas of Kerst had gevierd, werd er ook geïnformeerd of dit samen met familie- of gezinsleden werd gedaan. In elk van de afkomstgroepen was dit meestal het geval. Dit suggereert dat deelname aan Sinterklaas en Kerst ook bij migranten een persoonlijke keus is en niet alleen iets waarbij men automatisch betrokken raakt, zoals op de school van de kinderen.

Sinterklaas of Kerst

Het hebben van kinderen vergroot overigens wel duidelijk de kans dat men Sinterklaas viert. Dit is niet anders voor migranten dan autochtone Nederlanders. Dat heeft uiteraard te maken met het karakter van het Sinterklaasfeest, dat vooral gericht is op kinderen. De bevinding dat jongvolwassenen minder vaak Sinterklaas vieren dan oudere respondenten heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de jongvolwassenen vaak zelf nog geen kinderen hebben. Voor Kerst spelen de aanwezigheid van kinderen en leeftijd geen rol, net zo min als er een verschil is tussen mannen en vrouwen in de viering van één van beide feesten.

Als we kijken naar de populariteit van de feesten zien we dat onder Surinaamse en Antilliaanse migranten, net als bij autochtone Nederlanders, Kerst het wint van Sinterklaas. Voor Turkse en Marokkaanse migranten geldt het omgekeerde. Dit is niet verwonderlijk omdat Kerst een christelijk feest is en een groot gedeelte van de Surinaamse en Antilliaanse bevolking het christendom aanhangt. Turken en Marokkanen zijn overwegend Islamitisch.

Diversiteit

Surinaamse en Antilliaanse migranten lijken als het op deelname aan de decemberfeestdagen aankomt minder ver af te staan van autochtone Nederlanders dan Turkse en Marokkaanse migranten. Al met al lijkt de toenemende diversiteit naar afkomst in onze bevolking geen bedreiging in te houden voor de traditionele decemberfeesten, waarbij het Oudhollandse Sinterklaasfeest breder gevierd wordt onder migranten dan het Kerstfeest.

Ilse Rooyackers, NIDI, e-mail: rooyackers@cbs.nl

Literatuur

Dykstra, P. A., M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer en C.H. Mulder (2004),
Codebook of the Netherlands Kinship Panel Study, a multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, Wave 1. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.
KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.