Nieuwe CBS Bevolkingsprognose

26 januari 2018 | DEMOS jaargang 34, nummer 1 - januari 2018
Op 19 december kwam de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. De prognose kijkt vooruit tot 1 januari 2060, een datum die, volgens diezelfde prognose, 54 procent van de huidige inwoners van Nederland nog mee gaat maken. Hoe ziet de Nederlandse bevolking er tegen die tijd uit?

COEN VAN DUIN

Op dit moment telt Nederland 17,2 miljoen inwoners. Voor 2060 verwacht het CBS er 18,4 miljoen. Aangezien sterfte, kindertal en migratie zich anders dan voorzien kunnen ontwikkelen, is de bevolkingsprognose omgeven met flinke marges. Om die te schatten rekende het CBS niet alleen de meest waarschijnlijk geachte ontwikkelingen door, maar ook duizend alternatieve toekomstvarianten waarin het anders loopt. In elk geval tot begin jaren 40 van deze eeuw groeit het inwonertal waarschijnlijk nog verder. In 2060 telt Nederland tussen de 0 en 2,5 miljoen meer inwoners dan nu (met 67% waarschijnlijkheid).

Waar komt de bevolkingsgroei vandaan? De inwoners van Nederland krijgen niet genoeg kinderen om de bevolking op peil te houden. Ook in de toekomst zal dat naar verwachting het geval zijn. Dat de bevolking desondanks groeit komt door internationale migratie en door de toenemende levensduur. Immigratie en emigratie dragen tot 2060 per saldo ruim twee miljoen bij aan de verwachte bevolkingsgroei, deels doordat mensen zich hier vestigen, deels doordat ze vervolgens kinderen krijgen. Naar verwachting zal één op de vijf kinderen die tot 2060 geboren wordt een in het buitenland geboren moeder hebben. De toenemende levensduur beperkt het aantal sterfgevallen, wat nog eens een miljoen bijdraagt aan de groei tot 2060.

Doordat de grote naoorlogse generaties (geboren 1946-1972) verouderen stijgt het aandeel 65-plussers van 18 procent nu tot 26 procent in 2040. In de periode 2040-2060 blijft het aandeel vervolgens vrijwel op dit niveau. Dat het hoog blijft, komt door de voortgaande stijging van de levensduur. Als die stijging vanaf nu uit zou blijven, zou het aandeel 65-plussers tussen 2040 en 2060 dalen van 25 naar 22 procent.

De belangrijke bijdrage van internationale migratie in de bevolkingsgroei betekent dat het aandeel inwoners met een migratieachtergrond zal stijgen. Volgens de prognose heeft 34 procent van de inwoners in 2060 een migratieachtergrond, vergeleken met 23 procent nu. Net als nu behoort dan bijna de helft van deze groep tot de tweede generatie: inwoners die zelf in Nederland zijn geboren, maar een ouder hebben waarvoor dat niet geldt. De bevolking met een Nederlandse achtergrond is in 2060 naar verwachting 1,1 miljoen kleiner dan nu. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond ligt juist 2,3 miljoen hoger. Ongeveer een derde van de toename bij die groep betreft naar verwachting inwoners met een westerse migratieachtergrond, vooral inwoners met wortels in een andere EU-lidstaat. De grootste stijging wordt voorzien bij inwoners met een Aziatische achtergrond.

Aantal inwoners naar leeftijd en migratieachtergrond, Nederland, 2000-2060

 

Onder de 65-plussers neemt het aandeel inwoners met een migratieachtergrond naar verwachting sterker toe dan in de bevolking als geheel. De huidige ouderen groeiden op met minder leeftijdsgenoten met buitenlandse wortels dan tegenwoordig het geval is. De prognose voorziet een verdubbeling van het aandeel 65-plussers dat een migratieachtergrond heeft, van 14 naar 28 procent. De toename van het aandeel betreft bijna volledig ouderen met een niet-westerse achtergrond.

Coen van Duin, CBS, e-mail: c.vanduin@cbs.nl

Literatuur

Stoeldraijer, L., C. van Duin en C. Huisman (2017),
Bevolkingsprognose 2017-2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060. Statistische Trends, december 2017, Centraal Bureau voor de Statistiek.
KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.