Foto: Joyfull / shutterstock.com

Achtergrondstudies Bevolking 2050

Demografische processen, zoals vergrijzing en migratie staan in het centrum van de beleidsmatige en politieke aandacht in Nederland. Deze demografische ontwikkelingen hebben niet alleen effect op het individu en de samenleving maar raken ook het beleid in diverse domeinen. Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben gevolgen voor een groot aantal terreinen, waaronder wonen, ruimtegebruik, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs en integratie. Tevens heeft beleid op deze terreinen vaak (on)bedoelde gevolgen voor de omvang en samenstelling van de toekomstige bevolking van Nederland, doordat beleid ingrijpt op de keuzes die mensen in hun levensloop maken.  

In dit door het ministerie van SZW gefinancierde project willen we inzichtelijk maken wat de demografische uitdagingen zijn zowel nu als in de toekomst en een antwoord geven op de beleidsimplicaties voor specifieke deeldomeinen. Dit gebeurt door jaarlijks verdiepende thematische studies en analyse. Het project vindt plaats in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en is de opvolging van het project Verkenning Bevolking 2050.  

Share
KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.