Foto: Lucas Vasques / Unsplash

Halvering kennismigratie door coronacrisis in 2020

DION DIELEMAN | 29 oktober 2021 | DEMOS jaargang 37, nummer 9 - October 2021
Migratie van hoogwaardige kenniswerkers is van essentieel belang voor een economie als die van Nederland. De coronacrisis heeft dit proces sterker verstoord dan andere vormen van arbeidsmigratie: een daling van 46 procent aan kennisimmigranten. En dit terwijl de vraag naar personeel in Nederland historisch hoog is.

De coronacrisis heeft de Nederlandse economie en demografie niet onberoerd gelaten. Waar in 2019 nog ruim 215 duizend immigranten zonder Nederlandse nationaliteit naar Nederland migreerden, daalde dat aantal in 2020 met 20 procent tot 171 duizend immigranten. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie en de landen in de Europese Vrijhandelszone of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) nam af. In 2020 kwamen 62 duizend immigranten van buiten de EU/EFTA naar Nederland, een daling van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Voor de Nederlandse arbeidsmarkt is de arbeidsmigratie van groot belang. Het CBS onderscheidt in haar statistieken twee soorten arbeidsmigratie: kennismigratie (zie kader) en de migranten die wel voor werk naar Nederland komen maar niet tot de kenniswerkers behoren (overige arbeidsmigratie). De figuur maakt duidelijk hoe sterk de kennisimmigratiestroom is gedaald: van 13 duizend in 2019 naar zeven duizend in 2020. Daarmee kwam abrupt een einde aan het stijgend aantal kennismigranten dat jaarlijks naar Nederland migreerde.

Aantal arbeidsmigranten met een niet-EU/EFTA nationaliteit, naar jaar van immigratie en type arbeidsmigratie

De daling van het aantal kennismigranten in 2020 ging gepaard met een ongekende krimp van de economie door de coronacrisis. Inmiddels trekt de economie weer aan en zou hun komst meer dan welkom zou zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor het eerste sinds het CBS de spanning op de arbeidsmarkt in kaart brengt is het aantal openstaande vacatures namelijk hoger dan het aantal werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden de meeste vacatures open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Ook in de informatie en communicatiesector zijn de tekorten aan personeel aanzienlijk. Van Indiase kennismigranten – met afstand de grootste groep die jaarlijks als kennismigrant naar Nederland komt – is bekend dat het overgrote deel werkt in de informatiesector, terwijl overige kennismigranten relatief vaak actief zijn in de zakelijke dienstverlening. Het gegeven dat minder kenniswerkers naar Nederland migreren, terwijl de economie al weer sterk aantrekt, gaat gepaard met een grote en groeiende vraag naar arbeid in diverse sectoren. Het effect op langere termijn is minder duidelijk. Op dit moment lijkt de immigratie uit landen van buiten de EU weer voorzichtig aan te trekken. Daarnaast heeft de coronacrisis nieuwe kansen en mogelijkheden opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van werken op afstand. Mogelijk beïnvloedt dit de noodzaak om naar Nederland te immigreren en blijven kenniswerkers in de toekomst vaker vanuit het buitenland voor Nederlandse bedrijven werken.

Dion Dieleman, Centraal Bureau voor de Statistiek, e-mail: aj.dieleman@cbs.nl

LITERATUUR

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.